Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Ready to trade?
Register now

Breakout Strategy

Breakout Strategy

According to this strategy, you open a deal when the price breaks out of the current level and continues its movement in the same direction. A deal should be opened after a candlestick body breaks out the level of support or resistance and a new candlestick moves in the same direction.

What to do when you see this signal:

1) The price chart has reached a support or resistance level.

2) Wait for the candlestick to appear, breaking out of the level with its body and closing there.

3) Wait for a new candlestick moving in the breakout direction.

4) Trade online in the breakout direction after closing a confirming candlestick.

Buying a put after a breakout of the support level

Buying a put after a breakout of the descending trend channel

Buying a call after a breakout of the descending trend line

Using a breakout strategy you should always have a signal confirmation as a breakout can be false. A false breakout of the level appears when the first candlestick breaks the level and the second candlestick returns back to opening price of the first candlestick.

Aspects of the false breakout:

1) A candlestick has broken the level with its shade and closed inside the level.

2) A candlestick has been closed at the level or a bit outside and a new candlestick returned to the range inside the level.

False breakout of the support level

If a reversal or indecisive candlestick appears following a breakout, there's a possibility that the breakout is false. In such instances, it is advisable to exercise caution and wait for a candlestick to confirm the breakout direction before engaging in online trading. Initiate your trades after the closing of the confirming candlestick for a more reliable signal.

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.